• luciajuhasz

3.Parte de los viajeros húngaros - Sámuel Teleki

3. Rész - Magyar utazók - Teleki Sámuel


A 2020 július 24-én megrendezett előadás a magyar utazókról szólt. Miután a cikk első és második részében bemutattuk Vámbéry Ármin és Almásy László életét, ezúttal Afrikában maradva kereshetjük fel a Teleki vulkánt, ami az utolsó utazó nevéhez fűződik.


La presentación del 24 de Julio 2020, trató sobre los viajeros húngaros. Como en la primera y segunda parte del artículo, pudimos familiarizarnos con la vida de Ármin Vámbéry y László Almasy, ahora, quedando en África encontramos el Volcán Teleki, relacionado con las aventuras del último viajero Samuel Teleki.Afrika kicsit másik szegletébe utazva találjuk meg a képen lévő vulkánt. nade hogyan van ez összefüggésben a következő utazóval? Már mesélem is! :)


En otra parte de Africa encontramos el volcán que está en la imagen. Pero como está relacionado con el siguiente viajero? sucedió así.


Teleki Sámuel az az egyéniség, akinek a mai napig számon tartják az elért eredményeit a világon. Egy olyan hatalmas területre jutott be elsőként, amelyről megírt információi a mai napig forrásértékűnek számítanak.


Sámuel Teleki, es la persona entre los viajeros geográficos húngaros, cuyos logros todavía se tienen en cuenta en el mundo. Fue el primero en ingresar a un área extensa cuya información escrita se considera de valor como fuente histórica hasta el día de hoy.


Teleki Sámuel a neves erdélyi Teleki család református ágának leszármazottja. Elődei közül számos jelentős tudós és államférfi tette megbecsültté a család nevét. Göttingenben tanult ásványtant, geológiát, földrjazot és csillagászatot, ahol a kor elismert tudósai oktatták. Például a geológus, aki az Etna vulkán, európa legmagasabb tűzhányója feltárásában szerzett érdemeket. Nem is sejthette az egyetem padjaiban az egyik diákja nemsokára az afrikai útja során maga is egy működő vulkán fog felfedezni, ami máig is őrzi nevét.


El conde Sámuel Teleki, descendiente de la rama “calvinista” de la famosa familia Teleki de Transilvania. Entre sus antepasados hay académicos y estadistas conocidos. Estudió mineralogía, geología, geografía y astronomía en Gotinga, donde fue instruido por científicos de renombre de la época. Como por ejemplo, el geólogo que obtuvo méritos al explorar el Monte Etna, el volcán más alto de Europa. Este no tenía idea, de que uno de sus estudiantes pronto descubriría un volcán, que aún conserva su nombre.


Teleki vulkán szinte megközelíthetetlen forró kietlen pusztaságban található. Akkor még forrón izzott, amikor ők erre jártak. Érdekesség, h évtizedekkel később ezt a vulkánt eltűntnek nyilvánították, mert egy híres francia kutató azt írta, hogy nem létezik, mert nem találta meg a krátert. Viszont az egykor működő vulkán krátere nem a hegy csúcsán, hanem attól kicsit lejjebb található.


El volcán Teleki se encuentra en un desierto árido, caliente y casi inaccesible. Aún estuvo ardiente cuando ellos estuvieron por allí. Lo interesante es que décadas después, este volcán fue declarado inexistente, porque un famoso investigador francés escribió que no existía porque no encontró el cráter. Curiosamente, el cráter del volcán que alguna vez erupciono, no está en la cima de la montaña, sino un poco más abajo.


Tanulmányai befejeztével katonai pályára lépett, és bekapcsolódott a politikai közéletbe. Ekkor ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, aki élénk figyelemmel kísérte az akkoriban zajló földrajzi felfedező utazások eseményeit. Minden bizonnyal Rudolf sugallta az ötletet, hogy a tervezett vadászutat kösse össze Kelet-Afrika akkor még ismeretlen tájainak, a Baringó-tótól északra elterülő vidékeknek a felkutatásával.

A tudományos célok megvalósítása érdekében kísérőnek a fiatal, pozsonyi születésű osztrák Ludwig von Höhnelt ajánlotta, aki jártas volt a természettudományokban, s kitűnő térképésznek bizonyult


Después de terminar sus estudios, ingresó a la carrera militar y se involucró en la política. Luego conoció a Rudolf, heredero del trono, que vigilaba de cerca los eventos de los viajes de exploración geográfica, que tenían lugar en ese momento. Ciertamente, Rudolf sugirió la idea de vincular el viaje de cazería planeado, con la exploración de los paisajes que en ese entonces eran desconocidos, en el este de África, en las áreas al norte del lago Baringo.

Para lograr sus objetivos científicos, recomendó como acompañante al joven austriaco Ludwig von Höhnel, nacido en Bratislava, que era experto en ciencias naturales y demostró ser un excelente cartógrafo.


1886. végén érkezett meg Zanzibár szigetére, ahol társával, Höhnellel együtt kezdték meg Afrika ismeretlen vidékeinek felkutatására induló expedíciójuk szervezését. A kor legtapasztaltabb karaván-vezetőinek, felfogadása, valamint a 300 főnyi karaván felszerelési listái bizonyítják, hogy a Teleki vezette expedíció nem szokványos vadászkirándulás volt. Nem is mondták meg a karaván tagjainak a végső úticélt, mert attól féltek, hogy elrettentik őket az utazás vállalásától. Azt mondták hogy a Baringo-tóig, és onnan kicsit tovább mennek, mert ez volt az utolsó ismert terület a térképen.


A fines de 1886 llega a la isla de Zanzíbar donde, junto con su compañero Höhnell, comenzaron a organizar su expedición, para explorar las regiones desconocidas de África. La contratación de los conductores de caravanas más experimentados de la época, así como las listas de equipos para la caravana de 300 personas, demuestran que la expedición dirigida por Teleki no era un viaje de cazería común. Ni siquiera les contaron a los miembros de la caravana, el destino final, porque temían que se asustaían de hacer el viaje. Dijeron que iban un poco más lejos del lago Baringo porque era la última región conocida en el mapa.


Teleki célja az volt, hogy megkeresik azokat a tavakat, amelyekről sok kereskedő rebesgetett mindenféle legendát, de soha senki nem tudott biztosat sem a nagyságáról sem az elhelyezkedeséről.


El objetivo de Teleki, era encontrar aquellos lagos sobre los cuales muchos comerciantes contaban todo tipo de leyendas, pero nadie sabía su tamaño ni su ubicación.


1887. februárjában indultak el a tengerparti Panganiból Taveta felé. Júniusban érkeztek meg a Kilimandzsáró tövéhez, ahol bár nem érték el a csúcsot, minden eddiginél magasabbra jutottak, 5310m-re, és így elérték a hóhatárt. Ez fontos tapasztalat volt, mert előtte voltak, akik megkérdőjelezték, hogy lehet e egyáltalán örök hó és jég borította magashegység, az egyenlítő környékén.


En febrero de 1887, partieron de la costa de Pangani hacia Taveta. Llegaron al pie del Kilimanjaro en junio, donde, aunque no habían llegado hasta la cima, alcanzaron una altura de 5310 m, altura a la que jamás antes habían llegado y así alcanzaron la línea de nieve. Esta fue una experiencia importante porque antes de él hubieron quienes cuestionaron: sí podrían existir montañas cubiertas de nieve y hielo eternamente, alrededor del ecuador.


Nagyon sokrétű természettudományi gyűjteménnyel térhetett haza az expedícióról. Új növény és állatfajok kerültek a tudományos listákra. Három új kaméleon fajt fedeztek fel és 78 növényt. 4200m magasságban felfedezett egy olyan növényt, ami ma is az ő nevét viseli, ez a senecio teleki, valamint a lobelia teleki.


Pudo regresar a su casa con una colección muy diversa para el área de ciencias naturales. Se han agregado nuevas especies de plantas y animales a las listas científicas. Se descubrieron tres nuevas especies de camaleones y 78 plantas. A una altura de 4200m, descubrió una planta que todavía lleva su nombre, este es el senecio teleki y la lobelia teleki.


A kenya hegységben is ők jutottak el mindenkit megelőzve a hóhatárig. Ma egy völgy őrzi teleki nevét kenyában. Érdekes, hogy az afrikai népek a felszabadulásukat, önállóságukat követő időkben szinte minden angol névtől megszabadultak, mert a gyarmatosítók számukra elnyomást, szenvedést és nélkülözést testesítettek meg. Csak a teleki nevét nem törölték le, mert tudták, hogy őt a tudományos kíváncsiság hajtotta. Teleki Kenyában például még érettségi tananyag.


También en las montañas de Kenia, llegaron a la línea de nieve antes que otros. Hoy en día, en Kenia un valle conserva su nombre. Curiosamente, los pueblos de áfrica se deshicieron de casi todos los nombres ingleses, después de que ganaron su independencia, porque los colonizadores les recordaban los años de sufrimiento. Solo el nombre de Teleki, no se eliminó porque sabían que lo impulsaba la curiosidad científica. Teleki en Kenia, por ejemplo, sigue siendo obligatorio en estudios de graduación.


Kíváncsi volt az emberekre és az állatokra. Vadásztak is, de csak azért, mert így biztosították az élelmet maguknak. Teleki vaskézzel tartotta össze a karavánt. Ő volt a felelős az emberek ellátásáért, és a napi távolságok leküzdéséért. A teherhordó emberek miatt összesen körülbelül 15-20 km-t tudtak megtenni, szintkülönbségektől függően.


Tenía curiosidad por las personas y los animales. También cazaban, pero era solamente para alimentarse. Teleki mantuvo unida la caravana, con una mano de hierro. Era responsable de asegurar el abastecimiento básico a las personas y cumplir diariamente con el recorrido de las distancias. Debido a las personas que transportaban la carga, pudieron avanzar aproximadamente 15-20 km, dependiendo del tipo de terreno.


Végül 1888 március elején jutottak el a tóhoz, ami 12-szer nagyobb, mint a Balaton, és amit a trónörökös után rudolf tónak nevezett el, miután ő adta az ötletet, hogy induljanak el. Ők fedezik fel a Rudolf-tótól 5 km-re található tűzhányót is, ez lett a Teleki vulkán.


Finalmente, a principios de marzo de 1888, llegaron al lago, que es 12 veces más grande que el lago Balaton, y que lo nombró como el heredero del trono, Rudolf, por haber dado El, la idea de comenzar la expedición. También descubren un volcán a 5 km del lago Rudolf, que se convirtió en el volcán Teleki.


Ami a tavat illeti, látványa bármennyire is biztató, nagyon csalóka, mert a Rudolf-tó vize ihatatlan. Annyira sós, hogy az emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ezért a vulkán mellett élők

tökhéj edényekben őrzik legnagyobb kincsüket, az ivóvizet. Azt, ami néhány kis forrásból származik, és aminek a helyét titkolózással őrzik, és egymásnak sem mondják meg.


En cuanto al lago, no importa cuán atractiva sea la vista, es muy engañosa porque el agua del lago Rudolf no es potable. Es tan salada que no es apta para el consumo humano. Por lo tanto, aquellos que viven al lado del volcán, mantienen su mayor tesoro, el agua potable, en macetas de calabaza. Lo que proviene de algunos manantiales secretos.


Ezek a tökhéj edények tartják hidegen a vizet a forróságban. Ha valaki ilyen edénnyel közeledik hozzánk, akkor meg kell osztanunk azt a kicsit is ami van, mert a másiknak az életet jelentheti. Telekiek is használtak ilyen edényeket, mert más víztárolót nem ismertek.


Esos recipientes de calabaza mantienen fría el agua a pesar del calor. Si alguien se acerca a nosotros con un recipiente así, también debemos compartir, aunque tengamos poco, porque puede significar vida para el otro. El grupo de Teleki, también usó tales recipientes porque no conocían ningún otro artefacto.


Nagy nélkülözések és életük többszöri kockáztatása árán jutottak el Kelet-Afrika másik hatalmas lefolyástalan sós tavához, melyet Rudolf trónörökös feleségéről, Stefániáról neveztek el. Ez év augusztusában több törzs földjét keresztezték. Teleki érdekes leírást készített ezekről a törzsekről, amelyek a tudomány számára azelőtt szinte teljesen ismeretlen volt.


A costa de una gran privación y múltiples riesgos para sus vidas, llegaron a otro enorme lago en el este de África. Este lleva el nombre Stefania, la esposa del rey Rudolf. En agosto del mismo año, cruzaron las tierras de varias tribus. Teleki, hizo una descripción interesante de esas tribus, que antes eran casi completamente desconocidas para la ciencia.


Teleki az 1886-tól ‘89-ig tartó expedíció költségeit maga fedezte, nem részesült semmilyen állami támogatásban. A gróf egy vadaskert és egy családi ékszer eladásából fedezte az utat.


Teleki cubrió los costos de la expedición desde 1886 hasta ‘89 sin recibir apoyo estatal. Lo consiguió vendiendo una reserva natural de animales silvestres y una joya familiar.


A 3000 km-es út során olyan ismeretlen tájakat jártak be, írtak le és térképeztek fel, amiket azelőtt fehér foltként ábrázoltak. Az expedíció történetének megírása és közreadása Höhnel érdeme, de ettől függetlenül az utazás kezdeményezője, szervezője és vezetője Teleki volt.


Durante el viaje de 3.000 km, exploraron, descubrieron y cartografiaron paisajes desconocidos que anteriormente se habían considerado tierra desconocida y que eran representados con manchas blancas en los mapas. Escribir y publicar la historia de la expedición es mérito de Höhnel, pero no obstante fue Teleki quien ideó, organizó y lideró el viaje.


Utazása után elismerik Egyiptomban és Magyarországon is. Végül visszatért Erdélybe.


Después de su viaje, también es reconocido en Egipto y Hungría. Finalmente regresó a Transilvania.


Mindhárom utazó nagyon inspiráló személyiség, hiszen gazdagságot, kényelmet elhagyva, nekivágtak az ismeretlennek. Oda, ahol nem volt mellettük támogató erő sem hatalom, és csak magukra számíthattak. Minden nehézségből okultak, és továbbmentek, és céljuktól pedig senki és semmi el nem tántoríthatta. Mindhármuk kitartása, embersége és szerénysége példaként szolgálhat számunkra a mai időkben.


Los tres viajeros, eran personajes interesantes, ya que dejaron atrás riqueza y comodidad, y se dirigieron a lo desconocido. Donde no había fuerza ni poder de apoyo, solo contaban con ellos mismos. De todas las dificultades aprendieron y continuaron. Y nada, ni nadie pudo disuadirles de su propósito. La humanidad, la modestia y la perseverancia de los tres pueden ser ejemplos para nosotros hoy.6 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo